Hospodársky rok 2020/21.
Bilancia mimoriadneho hospodárskeho roka.

Neočakávané pohyby na regionálnych trhoch a početné prekážky počas dennej pracovnej rutiny: Náš hospodársky rok 2020/21 sa niesol v znamení celosvetovej pandémie spôsobenej koronavírusom. Napriek tomu sa nám podarilo udržať si počas krízy stabilitu a medzinárodnú úspešnosť.

Štyri dobré dôvody pre našu stabilitu v problematickom období

  • Trh: Úspešne investujeme do nákupu pohľadávok a v jednotlivých krajinách dosahujeme rekordné výsledky. 
  • Technológia: Zrýchľujeme našu digitalizáciu a zlepšujeme tak naše operatívne obchody, ako aj interné sieťové prepojenie. 
  • Referencie: Naši/e zákazníci/čky a obchodní/é partneri/ky dôverujú našim službám aj v ťažkých časoch.
  • Zodpovednosť: Zasadzujeme sa za svet bez dlhov a chceme zlepšiť finančnú situáciu našich zákazníkov/čok a meškajúcich platiteľov/liek. 
     

Celá správa

Všetky podrobnosti o priebehu nášho obchodovania za 2020/21 si pohodlne prečítate v elektronickom dokumente.
Preberite naš e-časopis

Trh.

Úspešný aj napriek ťažkej situácii na trhu

Základný hospodársky rok bol v dôsledku globálnej krízy spôsobenej koronavírusom pre spoločnosť EOS plný výziev. Napriek tomu sa nám podarilo v takejto vrtkavej situácii hospodáriť so ziskom. Aj keď sme zaostali za rekordným výsledkom z roku 2019/20, náš celkový obrat je za rok 2020/21 naďalej na mimoriadne vysokej úrovni. 

obrat získaný hospodárením koncernu EOS.

investovala spoločnosť EOS do inovatívnych technológií a základných informačno-technologických systémov.

získala spoločnosť EOS od poprednej ratingovej agentúry.

„Tento pozitívny výsledok nebol v uplynulom náročnom roku žiadnou samozrejmosťou. Na stagnujúcom trhu sme mohli aj naďalej bodovať na základe našich kľúčových kompetencií a zachovať si medzinárodnú úspešnosť. Som patrične pyšný na veľkolepý výkon našich tímov.“
Klaus Engberding, CEO skupiny EOS

Obrat a výsledok: napriek miernym stratám stabilné

The graph shows the revenues generated by EOS in the last four financial years: in 2017/18 it is €795.0 million, in 2018/19 it is €813.7 million, in 2019/20 it is €853.1 million, in 2020/21 it is €792.5 million.

Vývoj obratu počas posledných štyroch rokov (v mil. €)

Koncern EOS ukončí hospodársky rok 2020/21 s miernymi stratami, zostáva však napriek tomu stabilný na potešiteľnej úrovni. Celkový obrat sa s 792,5 mil. EUR pohybuje na približne 7,1 % pod vynikajúcou hodnotou z predchádzajúceho roka.
Zistiť viac
The graph shows the results that EOS has generated in the last four financial years: in 2017/18 it is 279.8 million euros, in 2018/19 it is 283.6 million, in 2019/20 it is 343.4 million, in 2020/21 it is 312.4 million.

Vývoj výsledku (EBITDA) počas posledných štyroch rokov (v mil. €)

Výsledok pred odpočítaním úrokov, daní a odpisov (EBITDA) predstavoval v roku 2020/21 sumu 312,4 mil. EUR. Spoločnosť EOS tak dokázala zvládnuť rok pandémie koronavírusu s jasnou rentabilitou aj napriek miernemu poklesu výsledku.
Zistiť viac
Viac faktov a údajov o rozvoji podnikania na roky 2020/21 nájdete v elektronickom časopise.
Prečítajte si tu

Podrobnosti: pohľad na jednotlivé regióny EOS

The EOS Group's sales in the financial year 2020/21 are distributed among the individual regions as follows: 36.5 % at € 289.1 million is attributable to Germany, 31.5 % at € 249.7 million to Eastern Europe, 26.1 % at € 207.1 million to Western Europe and 5.9 % at € 46.6 million to North America. Eastern Europe accounts for 31.5 %, Western Europe for 26.1 % at € 207.1 million, and North America for 5.9 % at € 46.6 million.
Nemecko zostáva aj v tomto finančnom roku z hľadiska obratu najsilnejším regiónom skupiny EOS. Celkovo možno vo všetkých regiónoch zaznamenať pokles, ktorý je do veľkej miery spôsobený dôsledkami pandémie spôsobenej koronavírusom: V dôsledku moratória a neistoty na trhoch došlo k dočasnému zníženiu objemu nesplácaných úverov a príslušnému poklesu investícií. Napriek tomu jednotlivé krajiny – najmä v západnej a východnej Európe – dokázali dosiahnuť pozitívnu bilanciu. Napríklad Španielsko zaznamenalo v druhej polovici roka rekordné investície. Okrem toho bola úroveň investícií z predchádzajúceho roka prekročená aj v niektorých východoeurópskych krajinách, najmä v Rusku a Poľsku.

Highlighty z našich regiónov

Stabilné investície:

V Nemecku sa výška investícií pohybovala na hodnote 168,2 mil. EUR, čiže na stabilnej úrovni. Sumou 289,1 mil. EUR a 36,5 % podielom na obrate koncernu je Nemecko aj v tomto roku najsilnejším regiónom v rámci koncernu EOS. 

Transformácie:

V Španielsku podnikla spoločnosť EOS transformáciu zo správcovskej spoločnosti na spoločnosť, ktorá nakupuje pohľadávky. Zároveň sme si tu vybudovali silnú trhovú pozíciu ako nákupca portfólií.

Prekonané ciele:

V Rusku, Slovinsku, na Slovensku a v Poľsku sa nám podarilo jasne prekonať výsledok z predchádzajúceho roka. V Chorvátsku, Poľsku, ako aj v Bosne a Hercegovine sa investície pohybovali nad úrovňou z predchádzajúceho roka.

Dobré investície:

Obchodná oblasť nákupu pohľadávok dosiahla v USA úroveň zjavne presahujúcu hodnoty z predchádzajúceho roka. Aj výsledky v oblasti služieb sme dokázali v porovnaní s predchádzajúcim rokom zjavne zvýšiť.

Vybudovanie trhovej pozície:

Pre nemecký trh s nákupmi pohľadávok bol v roku 2020/21 typický najmä klesajúci objem nákupov pohľadávok. Podarilo sa nám zvýšiť objem správcovského spracovania. 

Vysoká úroveň investícií:

Vo východnej Európe sa nám podarilo zvýšiť úroveň investícií NPL z predchádzajúceho hospodárskeho roka o asi 3 % na 195,3 mil. EUR. Maximálne investície NPL sa uskutočnili v Chorvátsku (30 %), nasledované Poľskom (27 %) a Ruskom (14 %). 
Ďalšie údaje z našich regiónov

Technológia.

Naša DNA je digitálna

Minulý rok nám zreteľne ukázal relevantnosť digitalizácie obchodných procesov. V spoločnosti EOS sme už toho v tejto oblasti dosiahli veľa. Analýza údajov podporovaná umelou inteligenciou je centrálnou súčasťou nášho obchodného modelu. Komunikácia v reálnom čase, ako aj digitálne nástroje dodatočne podporujú naše každodenné obchodovanie. Vždy v centre pozornosti: Ako môžeme pomocou IT a technológií zdokonaliť zážitky našich zákazníkov/čok. 
„Vylepšujeme vnútrofiremnú spoluprácu v skupine tým, že tvoríme spoločné databázy a štandardizujeme procesy. Možnosti výmeny medzi spoločnosťami EOS sa tým zjavne zdokonaľujú. Ide o: Technologickými možnosťami podporiť komunikáciu a spoluprácu v skupine.“
Justus Hecking-Veltman, CFO skupiny EOS

Technológia v nasadení: Digitalizačné projekty v rámci EOS

Inkasné systémy:

Softvér „Kollecto“ a nová webová verzia „Kollecto+“ nám pomáhajú pri štandardizácii procesov. Výsledok: ešte efektívnejší manažment podpory v 12 krajinách. V Nemecku zaznamenala spoločnosť EOS v minulom roku v samostatne vyvinutom inkasnom systéme FX osemnásobný počet používateľov/liek.

Chatboty:

Vo viacerých krajinách sú už nasadení/é virtuálni/e kolegovia/yne. Odbremenia naše servisné strediská, zodpovedajú automatizované otázky alebo spracujú žiadosti o pohľadávky. Do budúcnosti plánujeme rozšírenie do ďalších lokalít EOS. 

Analýza údajov:

Vo Francúzsku pracujeme na ďalšej optimalizácii nášho inkasného procesu pomocou cloudovej technológie. EOS v Dánsku momentálne vyvíja pomocníka na rozhodovanie založeného na umelej inteligencii, ktorý nám má pomôcť pri vyhodnotení úspechu súdnych inkasných postupov. A pomocou algoritmov strojového učenia vyhodnocujeme naše vlastné procesy s cieľom vyvinúť platobné plány, ktoré finančne nikoho nezaťažujú. 

Podrobnosti o tomto a ďalších projektoch si môžete prečítať v našom elektronickom dokumente.
Zistite viac
Čítať elektronický dokument

Referencie.

Čítať elektronický papier

V hospodárskom roku 2020/21 boli mnohí/é z našich približne 20 000 zákazníkov/čok vystavené sčasti zásadným zmenám v rámci svojich odvetví a obchodných činností. Sme pyšní na to, že v týchto pohnutých časoch môžeme našimi službami prispieť k väčšej stabilite a bezpečnosti.
„Už viac ako 15 rokov pracujeme v oblasti manažmentu pohľadávok spoločne s koncernom EOS vo Švajčiarsku. Spolupráca je nanajvýš partnerská. Tím zabezpečuje úctivé profesionálne zaobchádzanie s pacientmi našich zákazníkov/čok a zohľadňuje aj ich príslušnú finančnú situáciu. Toto je dôležité obzvlášť v zdravotníctve.“
Švajčiarsko: David Pravato, Swisscom Health
„Po viac ako 15 ročnom partnerstve so spoločnosťou EOS si veľmi vážime služby a spoluprácu. Metóda nachádzania riešení pre individuálne prípady a flexibilita viditeľne viedli k vyššej platobnej disciplíne meškajúcich platiteľov/liek. Spolupráca vždy spĺňala naše očakávania – či už pri kontakte s našimi zákazníkmi/čkami, profesionálnym prístupom alebo úspešným vymáhaním otvorených pohľadávok.“
Slowakei: a.s.-Mgr. Marek Jakab, Všeobecná úverová banka, a.s.

Zodpovednosť.

Changing for the better

Digitalizácia, klimatická zmena a koronakríza: Žijeme v období hlbokej zmeny modelov. Tieto hospodárske a spoločenské výzvy môže zvládnuť iba ten, kto koná zároveň prezieravo a zodpovedne. Tejto zodpovednosti si je spoločnosť EOS vedomá. Na tento účel sme v hospodárskom roku 2020/21 definovali štyri centrálne oblasti našej stratégie podnikovej zodpovednosti (corporate responsibility, CR). Tieto budeme v budúcnosti aj naďalej rozvíjať, aby sa veci mohli meniť k lepšiemu udržateľným spôsobom. 
Aké činnosti už spoločnosť EOS podnikla v oblasti CR si môžete prečítať v našom elektronickom dokumente.
Zistite viac

Responsible Collection:

EOS sa zasadzuje za úctivé a spravodlivé zaobchádzanie s meškajúcimi platiteľmi/kami a udržateľné oddlženie zamerané na riešenia.

Joint Progress:

EOS preberá sociálnu zodpovednosť tak vo vlastnom podniku prostredníctvom podpory posilňovania, rozdielnosti a začlenenia, ako aj v spoločnosti prostredníctvom vlastných vzdelávacích iniciatív.

Environmental Protection:

EOS pracuje s cielenými a rýchlo presaditeľnými opatreniami na dosiahnutie cieľa klimatickej neutrality do roku 2030.

Financial Sustainability:

EOS sa intenzívne zasadzuje za vysoké záväzné štandardy v odvetví, ako aj zodpovedné etické smernice.
Naša stratégia CR podrobne

Downloady a služby

Prečítajte si celú výročnú správu ako elektronický papier.

Stiahnite si výročnú správu vo formáte PDF: