GDPR informacia - EOS na Slovensku

Informácie o spracúvaní osobných údajov (článok 13 GDPR)

Všeobecná informácia 

Na základe § 19 a 20 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „ZOOU“), ako aj v zmysle čl. 13 a 14 Nariadenia (EÚ) 2016/679 (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej ako „GDPR“) si spoločnosť EOS KSI Slovensko, s.r.o. dovoľuje informovať dotknuté osoby o spracovávaní osobných údajov.

Výklad niektorých pojmov

GDPR - Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

ZOOU – Zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Dotknutá osoba - každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú,

Osobné údaje – sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby (resp. „dotknutej osoby“), ktorou sa rozumie osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby.

Spracúvanie – je operácia alebo súbor operácií s osobnými údajmi alebo súbormi osobných údajov, napríklad získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, prepracúvanie alebo zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo poskytovanie iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie alebo likvidácia, bez ohľadu na to, či sa vykonávajú automatizovanými alebo neautomatizovanými prostriedkami.

Informačný systém – je akýkoľvek usporiadaný súbor osobných údajov, ktoré sú prístupné podľa určených kritérií, bez ohľadu na to, či ide o systém centralizovaný, decentralizovaný alebo distribuovaný na funkčnom alebo geografickom základe.

Prevádzkovateľ – je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý sám alebo spoločne s inými určí účely a prostriedky spracúvania osobných údajov.

Sprostredkovateľ – je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa.

Súhlas dotknutej osoby – je akýkoľvek slobodne daný, konkrétny, informovaný a jednoznačný prejav vôle dotknutej osoby, ktorým formou vyhlásenia alebo jednoznačného potvrdzujúceho úkonu vyjadruje súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktoré sa jej týka.

Spoločnosť si vyhradzuje právo overiť osoby na začiatku telefonického rozhovoru pre zabezpečenie správnej identifikácie osoby, s ktorou dochádza k telefonickému rozhovoru a to s cieľom zamedziť akémukoľvek vyzradeniu osobných údajov neoprávneným osobám.
 

Na základe § 19 a 20 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „ZOOU“), ako aj v zmysle čl. 13 a 14 Nariadenia (EÚ) 2016/679 (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej ako „GDPR“) si Vás týmto dovoľujeme informovať o spracovávaných osobných údajoch.

Identifikácia Prevádzkovateľa:

EOS KSI Slovensko, s.r.o., Prievozská 2, 821 09 Bratislava, IČO: 35 72 48 03

Kontakty na zodpovednú osobu: +421 2 323 00 200 alebo email: ochranadat@eos-ksi.sk.

Účely spracúvania:

Osobné údaje sú spracované za účelom:

 1. Prípravy zmlúv a s tým spojených úkonov pred uzatvorením zmluvy
 2. Uzatvorenia zmluvy a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvy
 3. Výkonu činností spojených s evidenciou pohľadávok v informačnom systéme
 4. Správa pohľadávok za účelom ich splatenia
 5. Komunikácie s dotknutou osobou, ktorá vo vzťahu s Prevádzkovateľom vystupuje ako dlžník pohľadávky (telefonická, poštová a elektronická komunikácia)
 6. Nahrávania telefonických rozhovorov za účelom ochrany záujmov veriteľa
 7. Monitorovanie kamerovým záznamom za účelom ochrana majetku a fyzických osôb
 8. Vybavovania podnetov, sťažností a reklamácií
 9. Zlepšovania služieb a komunikácie s dotknutými osobami
 10. Reporting a zlepšovanie správy pohľadávok a skvalitňovanie služieb
 11. Spracovania platieb a úhrad spojených s pohľadávkami
 12. Poskytovania úverov zo strany Prevádzkovateľa
 13. Plnenia povinností podľa právnych predpisov AML
 14. Plnenia povinností podľa právnych predpisov Compliance
 15. Ochrany oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej osoby, v prospech ktorej vykonáva správu pohľadávok
 16. Preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, vrátane sporovej alebo mimosporovej agendy alebo súdnych, exekučných, konkurzných, dedičských a trestných konaní (ďalej aj ako preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov)
 17. Archivácie údajov a dokumentácie
Ďalším účelom spracovania osobných údajov je správa pohľadávok v súlade s § 13 ods. 1 písm. f) ZOOU, čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR, ktoré zahŕňa aj kontrolu opatrení súvisiacich so  zhromažďovaním osobných údajov optimalizovaných pre Vás a uplatnenie a ochrana práv Prevádzkovateľa. Spracovanie osobných údajov je preto nevyhnutné na ochranu našich oprávnených záujmov alebo na ochranu oprávnených záujmov tretích osôb.

Právny základ spracúvania:

Zákonným spracúvaním osobných údajov pri vyššie uvedených účeloch je

1) ak dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely;

2) spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy – predzmluvné vzťahy;

3) spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa;

4) spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobu dieťa.

V špecifických prípadoch dochádza aj k spracovaniu osobitných kategórií osobných údajov a to najmä v prípadoch kedy si od Vás vyžiadame súhlas podľa čl. 9 ods. 2 písm. a) GDPR alebo v prípadoch spracúvania, ktoré je nevyhnutné na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo kedykoľvek, keď súdy vykonávajú svoju súdnu právomoc podľa čl. 9 ods. 2 písm. f) GDPR. V takýchto prípadoch dochádza pri spracovávaní osobných údajov k zvýšenej ochrane osobných údajov a Prevádzkovateľ dbá na minimalizáciu týchto údajov a minimalizáciu uchovávania týchto údajov.

V prípade, ak je právnym základom zákonná povinnosť prevádzkovateľa, vychádza táto povinnosť z nasledovných právnych predpisov:

 • Nariadenie EÚ č. 2016/679 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)
 • Zákon č.233/1995 Z.z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov
 • Zákon č.40/1964 Z.z. Občiansky zákonník
 • Zákon č. 129/2010 Z.z. Zákon o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov
 • Zákon č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok
 • Zákon č. 161/2015 Z.z. Civilný mimosporový poriadok
 • Zákon č.513/1991 Z.z. Obchodný zákonník
 • Zákon č.297/2008 Z.z. Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (AML)
 • Zákon č. 301/2005 Z.z. Trestný poriadok
 • Zákon č. 595/2003 Z.z. Zákon o dani z príjmov
 • Zákon č.222/2004 Z.z. Zákon o dani z pridanej hodnoty
 • Zákon č.452/2021 Z.z. Zákon o elektronických komunikáciách
 • Zákon č. 431/2002 Z.z. Zákon o účtovníctve
 • Zákon č.395/2002 Z.z. Zákon o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov
Spracúvame nasledovné kategórie osobných údajov:

Identifikačné údaje: najmä Meno, Priezvisko, titul, dátum narodenia, miesto narodenia, rodné číslo, číslo občianskeho preukazu, číslo pasu, meno štatutára alebo prokuristu, meno, priezvisko a pozícia obchodného zástupcu, názov alebo meno právneho zástupcu, meno a priezvisko zákonného zástupcu;

Kontaktné údaje: najmä kontaktná adresa, email, telefónne číslo,

Zmluvné údaje: najmä číslo zmluvy, variabilný symbol, informácie o preverovaní bonity dlžníka

Údaje týkajúce sa pohľadávok: najmä meno alebo názov pôvodného veriteľa, údaje týkajúce sa spoludlžníkov, ručiteľov, riešiteľov pohľadávky záložných veriteľov, výška úveru, celkové náklady úveru, výška a počet platieb, výška splátky, úrok a údaje spojené so zvýhodnenou úrokovou sadzbou, číslo účtu na poskytnutie úveru, informácie o postupovanej nezaplatenej pohľadávke, ale tiež údaje získané z dostupných registrov alebo verejne dostupných registrov alebo zdrojov;

Platobné informácie: najmä výška platby, počet platieb, splátky príslušenstva, informácie poskytnuté dotknutou osobu pri úhrade splátky;

Archivácia a uchovávanie údajov: Osobné údaje, ktoré sú súčasťou dokumentácie, ktorá bola poskytnutá pôvodným veriteľom alebo klientom a ktorá je archivovaná

Príjemcovia:

V súvislosti s procesom vymáhania pohľadávok poskytneme Vaše osobné údaje týmto subjektom a v prípade, ak to bude nevyhnutné na vymoženie pohľadávky aj iným subjektom, a to najmä:

 • Postupcovi pohľadávky a klientom, v ktorých mene vykonávame správu pohľadávky,
 • Úverovým registrom,
 • Poskytovateľom doručovateľských služieb,
 • Súdom,
 • Rozhodcovským súdom,
 • Súdnym úradníkom,
 • Zastupujúcej advokátskej kancelárii,
 • Súdnym exekútorom,
 • Orgánom činným v trestnom konaní,
 • Notárom,
 • Správcom konkurznej podstaty,
 • Dražobným spoločnostiam,
 • Finančnej spravodajskej jednotke,
 • Daňový úrad,
 • Úradu na ochranu osobných údajov,
 • NBS,
 • Obciam a matrikám,
 • Bankám pri overovaní bonity,
 • Ministerstvu obrany SR pri zákonných overovacích činnostiach záujemcov o službu,
 • Ministerstvu vnútra SR pri zákonných overovacích činnostiach záujemcov o službu,
 • Zmluvnému partnerovi PORT, s.r.o.,
 • IRON MOUNTAIN SLOVAKIA, s.r.o.,
 • CRIF – Slovak Credit Bureau, s.r.o.
Prevádzkovateľ neprenáša osobné údaje spracovávané v súvislosti s vyššie uvedenými účelmi do tretích krajín a spracovávanie je vykonávané v Slovenskej republike, v rámci Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru.

Dĺžka uschovania:

Po uhradení pohľadávky, resp. po skončení procesu vymáhania pohľadávky kontrolujeme pre zachovanie zásady minimalizácie spracovania a minimalizácia uchovávania údajov po uplynutí lehoty troch rokov, či ešte stále potrebujeme Vaše údaje a ďalšie uchovávanie nie je v rozpore so zákonnými lehotami upravujúcimi  dobu uchovávania osobných údajov.

Avšak maximálna dĺžka uchovávania a archivácie údajov môže byť určená rôzne.

 • Pokiaľ sú Vaše osobné údaje spracúvané v rámci plnenia zákonnej povinnosti Prevádzkovateľa, príslušné právne predpisy bližšie určujú dobu, počas ktorej je Prevádzkovateľ povinný Vaše osobné údaje a súvisiacu dokumentáciu uchovávať. Tieto právne predpisy sme uviedli už vyššie.
 • Pokiaľ sú Vaše osobné údaje spracúvané na základe udeleného súhlasu, Prevádzkovateľom bude po odvolaní súhlasu alebo po uplynutí doby platnosti súhlasu osobné údaje uchovávať len po takú dobu, aká bude nevyhnutná na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov Prevádzkovateľa.
 • Rovnako to platí aj v prípade spracúvania na základe zmluvy alebo oprávneného záujmu. Po ukončení účelu spracúvania dochádza k napĺňaniu časti účelu spracúvania s názvom: Archivácia údajov a dokumentácie pre potreby ochrany práv Prevádzkovateľa a preukazovania, uplatňovania alebo obhajovania právnych nárokov ako aj poskytovania súčinnosti príslušným orgánom. Právny základ spracúvania, na ktorom boli príslušné osobné údaje získané ostáva aj v takom prípade naďalej zachovaný.
Maximálna doba uchovávania údajov spojených s výkonom správy pohľadávok je 10 rokov od získania údajov, alebo od ukončenia zmluvného vzťahu, alebo od ukončenia prípadu.

Práva dotknutej osoby:

V prípade naplnenia podmienok ustanovených zákonom máte v zmysle § 19 a nasl. ZOOU, resp. čl. 15 až 22 GDPR

nasledovné práva:

 • právo na informácie či a ako spracováva prevádzkovateľ osobnú údaje
 • právo na prístup k osobným údajom
 • právo na opravu
 • právo na vymazanie
 • právo na obmedzenie spracovania
 • právo na prenosnosť osobných údajov, ak je spracovávanie založené na poskytnutom súhlase alebo zmluve a zároveň, ak je vykonávané automatizovanými prostriedkami
 • právo odvolať udelený súhlas
Zároveň máte právo namietať proti spracovaniu, ktoré je vykonávané na základe čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

Právo na podanie sťažnosti dozornému orgánu:

V prípade ak existujú dôvody, pre ktoré možno predpokladať, že spracovanie osobných údajov je v rozpore s právnym poriadkom, máte v zmysle § 100 a nasl. ZOOU, resp. čl. 77 GDPR právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov SR.

Pre úplnosť si dovoľujeme uviesť, že spoločnosť EOS KSI Slovensko, s.r.o., ako prevádzkovateľ, dôkladne dbá na to, aby všetky osoby, ktoré prichádzajú do styku s osobnými údajmi a ich spracovaním boli znalé a vyškolené na dodržiavanie Nariadenia, zákona o ochrane osobných údajov a súvisiacich predpisov, pričom spoločnosť taktiež dbá na to, aby nedošlo k neoprávneným zásahom do práv a právom chránených záujmov klientov.

Posledná aktualizácia 24.01.2024
 • Účely spracúvania a právny základ spracúvania: Osobné údaje sú spracované za účelom plnenia zmluvy, resp. výkonu práva. Podľa § 13 ods. 1 písm. b) ZOOU, čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR je spracovanie údajov nevyhnutné na plnenie zmluvy v dôsledku omeškania Vašich platieb.

  Ďalším účelom spracovania osobných údajov je správa pohľadávok v súlade s § 13 ods. 1 písm. f) ZOOU, čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR, ktoré zahŕňa aj kontrolu opatrení súvisiacich so  zhromažďovaním osobných údajov optimalizovaných pre vás. Spracovanie osobných údajov je preto nevyhnutné na ochranu našich oprávnených záujmov alebo na ochranu oprávnených záujmov tretích osôb.

  Ďalším účelom spracovania osobných údajov je pri spotrebiteľských zmluvách správa pohľadávok v súlade s § 13 ods. 1 písm. c) ZOOU, čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR, ktoré zahŕňa povinnosť veriteľa uchovávať dokumentáciu týkajúcu sa spotrebiteľských zmlúv počas a aj po zákonom určenú dobu po zániku záväzku. Spracovanie osobných údajov je preto nevyhnutné na plnenie povinnosti veriteľa, ktorú mi ukladá zákon č. 129/2010 Z.z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „ZoSÚ“).

  Spracúvame nasledovné kategórie osobných údajov: Identifikačné údaje, kontaktné údaje, zmluvné údaje, údaje týkajúce sa pohľadávok, prípadne platobné informácie. Údaje z uvedených kategórií osobných údajov nám boli poskytnuté Postupcom.

  Príjemcovia: V súvislosti s procesom vymáhania pohľadávok poskytneme Vaše osobné údaje ak to bude nevyhnutné na vymoženie pohľadávky: postupcovi, úverovým registrom, poskytovateľom služieb, úradom, súdom, rozhodcovským súdom, súdnym úradníkom, advokátskej kancelárii, exekútorom, notárom.

  Dĺžka uschovania: Po uhradení pohľadávky, resp. po skončení procesu vymáhania pohľadávky kontrolujeme po uplynutí lehoty troch rokov, resp. po piatich rokoch podľa ZoSÚ, či ešte stále potrebujeme Vaše údaje a ďalšie uchovávanie nie je v rozpore so zákonnými lehotami upravujúcimi dobu uchovávania osobných údajov. 

  Práva dotknutej osoby:

  V prípade naplnenia podmienok ustanovených zákonom máte v zmysle § 19 a nasl. ZOOU, reps. čl. 15 až 22 GDPR nasledovné práva: právo na informácie, prístup k osobným údajom, opravu, vymazanie, obmedzenie spracovania a prenosnosť osobných údajov. Zároveň máte právo namietať proti spracovaniu, ktoré je vykonávané na základe čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

  Právo na podanie sťažnosti dozornému orgánu:

  V prípade ak existujú dôvody, pre ktoré možno predpokladať, že spracovanie osobných údajov je v rozpore s právnym poriadkom, máte v zmysle § 100 a nasl. ZOOU právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov SR.
 • Účely spracúvania a právny základ spracúvania: Osobné údaje sú spracované za účelom plnenia zmluvy, resp. výkonu práva a účelom riadnej identifikácie dopytovaného riešiteľa. Vaše osobné údaje spracovávame na základe Vami udeleného súhlasu podľa § 13 ods. 1 písm. a) ZOOU, čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR v súvislosti s činnosťou prevádzkovateľa, v súlade s účelom na ktorý bol súhlas poskytnutý, t. j. najmä spracovanie osobných údajov za účelom plnenia zmluvy a riadnej identifikácie dopytovaného riešiteľa s cieľom zamedziť vyzdradeniu osobných údajov neoprávneným osobám.

  Spracúvame nasledovné kategórie osobných údajov: Identifikačné údaje a kontaktné údaje poskytnuté samotným riešiteľom.

  Príjemcovia: V súvislosti s procesom správy pohľadávok poskytneme Vaše osobné údaje, ak to bude nevyhnutné na vymoženie pohľadávky: poskytovateľom pomocných služieb na komunikáciou s Vami.

  Dĺžka uschovania: Po uhradení pohľadávky, resp. po skončení procesu vymáhania pohľadávky kontrolujeme po uplynutí lehoty troch rokov, resp. po piatich rokoch podľa ZoSÚ, či ešte stále potrebujeme Vaše údaje a ďalšie uchovávanie nie je v rozpore so zákonnými lehotami upravujúcimi dobu uchovávania osobných údajov.  Vaše osobné údaje spracovávame iba na nevyhnutnú dobu.

  Odvolanie súhlasu: Ak je na spracovanie poskytnutých osobných údajov potrebný súhlas Vás ako dotknutej osoby, je prevádzkovateľ povinný si ho od Vás vopred vyžiadať. Pri spracúvaní osobných údajov na základe súhlasu so spracovaním, môžete kedykoľvek svoj súhlas odvolať, a to rovnako jednoduchým spôsobom, ako bol udelený (napr. v prípade telefonicky udeleného súhlasu je možné súhlas odvolať telefonátom do našej spoločnosti), avšak bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov pred odvolaním súhlasu.

  Práva dotknutej osoby: V prípade naplnenia podmienok ustanovených zákonom máte v zmysle § 19 a nasl. ZOOU, reps. čl. 15 až 22 GDPR nasledovné práva: právo na informácie, prístup k osobným údajom, opravu, vymazanie, obmedzenie spracovania a prenosnosť osobných údajov. Zároveň máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas s poskytnutím osobných údajov.

  Právo na podanie sťažnosti dozornému orgánu: V prípade ak existujú dôvody, pre ktoré možno predpokladať, že spracovanie osobných údajov je v rozpore s právnym poriadkom, máte v zmysle § 100 a nasl. ZOOU právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov SR.
 • Identifikácia Sprostredkovateľa:

  EOS KSI Slovensko s.r.o., Prievozská 2, 821 09 Bratislava, IČO: 35 724 803.

  Kontakty na zodpovednú osobu: +421 2 323 00 111 alebo email: ochranadat@eos-ksi.sk.

  Účely spracúvania a právny základ spracúvania: Osobné údaje sú spracované za účelom plnenia zmluvy, resp. výkonu práva. Podľa § 13 ods. 1 písm. b) ZOOU, čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR je spracovanie údajov nevyhnutné na plnenie zmluvy v dôsledku omeškania Vašich platieb.

  Ďalším účelom spracovania osobných údajov je správa pohľadávok v súlade s § 13 ods. 1 písm. f) ZOOU, čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR, ktoré zahŕňa aj kontrolu opatrení súvisiacich so  zhromažďovaním osobných údajov optimalizovaných pre vás. Spracovanie osobných údajov je preto nevyhnutné na ochranu našich oprávnených záujmov alebo na ochranu oprávnených záujmov tretích osôb.

  Spracúvame nasledovné kategórie osobných údajov: Identifikačné údaje, kontaktné údaje, zmluvné údaje, údaje týkajúce sa pohľadávok, prípadne platobné informácie. Údaje z uvedených kategórií osobných údajov nám boli poskytnuté veriteľom.

  Príjemcovia: V súvislosti s procesom vymáhania pohľadávok poskytneme Vaše osobné údaje vyššie uvedenému veriteľovi a v prípade, ak to bude nevyhnutné na vymoženie pohľadávky: postupcovi, úverovým registrom, poskytovateľom služieb, úradom, súdom, rozhodcovským súdom, súdnym úradníkom, advokátskej kancelárii, exekútorom, notárom.

  Dĺžka uschovania: Po uhradení pohľadávky, resp. po skončení procesu vymáhania pohľadávky alebo ukončenia mandátnej správy kontrolujeme po uplynutí lehoty troch mesiacov, či ešte stále potrebujeme Vaše údaje a ďalšie uchovávanie nie je v rozpore so zákonnými lehotami upravujúcimi  dobu uchovávania osobných údajov. 

  Práva dotknutej osoby:

  V prípade naplnenia podmienok ustanovených zákonom máte v zmysle § 19 a nasl. ZOOU, reps. čl. 15 až 22 GDPR nasledovné práva: právo na informácie, prístup k osobným údajom, opravu, vymazanie, obmedzenie spracovania a prenosnosť osobných údajov. Zároveň máte právo namietať proti spracovaniu, ktoré je vykonávané na základe čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

  Právo na podanie sťažnosti dozornému orgánu:

  V prípade ak existujú dôvody, pre ktoré možno predpokladať, že spracovanie osobných údajov je v rozpore s právnym poriadkom, máte v zmysle § 100 a nasl. ZOOU právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov SR.
 • Účely spracúvania a právny základ spracúvania: Osobné údaje sú spracované za účelom plnenia zmluvy, resp. výkonu práva. Podľa § 13 ods. 1 písm. b) ZOOU, čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR je spracovanie údajov nevyhnutné na plnenie zmluvy v dôsledku omeškania Vašich platieb.

  Ďalším účelom spracovania osobných údajov je správa pohľadávok v súlade s § 13 ods. 1 písm. f) ZOOU, čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR, ktoré zahŕňa aj kontrolu opatrení súvisiacich so  zhromažďovaním osobných údajov optimalizovaných pre Vás pre prístup na webový portál vedený Prevádzkovateľom, ktorý obsahuje informácie o Vás alebo o spoločnosti, ktorú zastupujete. Spracovanie osobných údajov je preto nevyhnutné na ochranu našich oprávnených záujmov.

  Spracúvame nasledovné kategórie osobných údajov: Identifikačné údaje, kontaktné údaje, zmluvné údaje, údaje týkajúce sa pohľadávok, prípadne platobné informácie. Údaje z uvedených kategórií osobných údajov nám boli poskytnuté Vami alebo Postupcom.

  Príjemcovia: Údaje spravovávané na webovom portály, ktorého máte prístup iba Vy nie sú ďalej poskytované iným príjemcom.

  Dĺžka uschovania: Po uhradení pohľadávky, resp. po skončení procesu vymáhania pohľadávky kontrolujeme po uplynutí lehoty troch rokov, či ešte stále potrebujeme Vaše údaje a ďalšie uchovávanie nie je v rozpore so zákonnými lehotami upravujúcimi dobu uchovávania osobných údajov. 

  Práva dotknutej osoby:

  V prípade naplnenia podmienok ustanovených zákonom máte v zmysle § 19 a nasl. ZOOU, reps. čl. 15 až 22 GDPR nasledovné práva: právo na informácie, prístup k osobným údajom, opravu, vymazanie, obmedzenie spracovania a prenosnosť osobných údajov. Zároveň máte právo namietať proti spracovaniu, ktoré je vykonávané na základe čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

  Právo na podanie sťažnosti dozornému orgánu:

  V prípade ak existujú dôvody, pre ktoré možno predpokladať, že spracovanie osobných údajov je v rozpore s právnym poriadkom, máte v zmysle § 100 a nasl. ZOOU právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov SR.
 • Na základe čl. 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej ako „GDPR“) si Vás týmto dovoľujeme informovať o spracovávaných osobných údajoch.

  Účel spracúvania a právny základ spracúvania: Osobné údaje sú spracované za účelom vykonania starostlivosti vo vzťahu ku klientovi a na účel zisťovania neobvyklej obchodnej operácie v zmysle ustanovení zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „AML“). Podľa § 13 ods. 1 písm. c) ZOOU, čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR je spracovanie údajov nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.

  Spracúvame nasledovné kategórie osobných údajov: Identifikačné údaje, zmluvné údaje, kontaktné údaje. Údaje z uvedených kategórií osobných údajov nám boli poskytnuté priamo od Vás, ako dotknutej osoby.

  Príjemcovia: V súvislosti s procesom plnenia povinností povinnej osoby v zmysle AML poskytneme Vaše osobné údaje ak to bude nevyhnutné finančnej spravodajskej jednotke.

  Dĺžka uschovania: Prevádzkovateľ je ako povinná osoba povinný v zmysle § 19 AML uchovávať osobné údaje počas piatich rokov

  a) od skončenia zmluvného vzťahu s klientom údaje a písomné doklady získané podľa § 10, § 11, § 12 a 14,

  b) od vykonania obchodu všetky údaje a písomné doklady o ňom.

  Prevádzkovateľ je povinný uchovávať údaje a písomné doklady podľa vyššie uvedeného odseku aj dlhšie ako päť rokov, ak o to písomne požiada finančná spravodajská jednotka.

  Práva dotknutej osoby:

  V prípade naplnenia podmienok ustanovených zákonom máte v zmysle čl. 15 až 22 GDPR nasledovné práva: právo na informácie, prístup k osobným údajom, opravu, vymazanie, obmedzenie spracovania a prenosnosť osobných údajov. Zároveň máte právo namietať proti spracovaniu, ktoré je vykonávané na základe čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

  Právo na podanie sťažnosti dozornému orgánu:

  V prípade ak existujú dôvody, pre ktoré možno predpokladať, že spracovanie osobných údajov je v rozpore s právnym poriadkom, máte v zmysle čl. 15 ods. 1 písm. f) GDPR a § 100 a nasl. ZOOU právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov SR.