Informácie o spracúvaní osobných údajov (článok 13 GDPR)

Všeobecná informácia 

Na základe § 19 a 20 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „ZOOU“), ako aj v zmysle čl. 13 a 14 Nariadenia (EÚ) 2016/679 (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej ako „GDPR“) si spoločnosť EOS KSI Slovensko, s.r.o. dovoľuje informovať dotknuté osoby o spracovávaní osobných údajov.

Výklad niektorých pojmov

GDPR - Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

ZOOU – Zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Dotknutá osoba - každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú,

Osobné údaje – sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby (resp. „dotknutej osoby“), ktorou sa rozumie osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby.

Spracúvanie – je operácia alebo súbor operácií s osobnými údajmi alebo súbormi osobných údajov, napríklad získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, prepracúvanie alebo zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo poskytovanie iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie alebo likvidácia, bez ohľadu na to, či sa vykonávajú automatizovanými alebo neautomatizovanými prostriedkami.

Informačný systém – je akýkoľvek usporiadaný súbor osobných údajov, ktoré sú prístupné podľa určených kritérií, bez ohľadu na to, či ide o systém centralizovaný, decentralizovaný alebo distribuovaný na funkčnom alebo geografickom základe.

Prevádzkovateľ – je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý sám alebo spoločne s inými určí účely a prostriedky spracúvania osobných údajov.

Sprostredkovateľ – je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa.

Súhlas dotknutej osoby – je akýkoľvek slobodne daný, konkrétny, informovaný a jednoznačný prejav vôle dotknutej osoby, ktorým formou vyhlásenia alebo jednoznačného potvrdzujúceho úkonu vyjadruje súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktoré sa jej týka.

Identifikácia Prevádzkovateľa:

EOS KSI Slovensko s.r.o., Pajštúnska 5, 851 02 Bratislava, IČO: 35 724 803.

Kontakty na zodpovednú osobu: +421 2 323 00 111 alebo email: ochranadat@eos-ksi.sk.

Spoločnosť si vyhradzuje právo overiť osoby na začiatku telefonického rozhovoru pre zabezpečenie správnej identifikácie osoby, s ktorou dochádza k telefonickému rozhovoru a to s cieľom zamedziť akémukoľvek vyzradeniu osobných údajov neoprávneným osobám.

Spracovanie osobných údajov nadobudnutých od pôvodného veriteľa z titulu postúpenia pohľadávky

Účely spracúvania a právny základ spracúvania: Osobné údaje sú spracované za účelom plnenia zmluvy, resp. výkonu práva. Podľa § 13 ods. 1 písm. b) ZOOU, čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR je spracovanie údajov nevyhnutné na plnenie zmluvy v dôsledku omeškania Vašich platieb.

Ďalším účelom spracovania osobných údajov je správa pohľadávok v súlade s § 13 ods. 1 písm. f) ZOOU, čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR, ktoré zahŕňa aj kontrolu opatrení súvisiacich so  zhromažďovaním osobných údajov optimalizovaných pre vás. Spracovanie osobných údajov je preto nevyhnutné na ochranu našich oprávnených záujmov alebo na ochranu oprávnených záujmov tretích osôb.

Ďalším účelom spracovania osobných údajov je pri spotrebiteľských zmluvách správa pohľadávok v súlade s § 13 ods. 1 písm. c) ZOOU, čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR, ktoré zahŕňa povinnosť veriteľa uchovávať dokumentáciu týkajúcu sa spotrebiteľských zmlúv počas a aj po zákonom určenú dobu po zániku záväzku. Spracovanie osobných údajov je preto nevyhnutné na plnenie povinnosti veriteľa, ktorú mi ukladá zákon č. 129/2010 Z.z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „ZoSÚ“).

Spracúvame nasledovné kategórie osobných údajov: Identifikačné údaje, kontaktné údaje, zmluvné údaje, údaje týkajúce sa pohľadávok, prípadne platobné informácie. Údaje z uvedených kategórií osobných údajov nám boli poskytnuté Postupcom.

Príjemcovia: V súvislosti s procesom vymáhania pohľadávok poskytneme Vaše osobné údaje ak to bude nevyhnutné na vymoženie pohľadávky: postupcovi, úverovým registrom, poskytovateľom služieb, úradom, súdom, rozhodcovským súdom, súdnym úradníkom, advokátskej kancelárii, exekútorom, notárom.

Dĺžka uschovania: Po uhradení pohľadávky, resp. po skončení procesu vymáhania pohľadávky kontrolujeme po uplynutí lehoty troch rokov, resp. po piatich rokoch podľa ZoSÚ, či ešte stále potrebujeme Vaše údaje a ďalšie uchovávanie nie je v rozpore so zákonnými lehotami upravujúcimi dobu uchovávania osobných údajov. 

Práva dotknutej osoby:

V prípade naplnenia podmienok ustanovených zákonom máte v zmysle § 19 a nasl. ZOOU, reps. čl. 15 až 22 GDPR nasledovné práva: právo na informácie, prístup k osobným údajom, opravu, vymazanie, obmedzenie spracovania a prenosnosť osobných údajov. Zároveň máte právo namietať proti spracovaniu, ktoré je vykonávané na základe čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

Právo na podanie sťažnosti dozornému orgánu:

V prípade ak existujú dôvody, pre ktoré možno predpokladať, že spracovanie osobných údajov je v rozpore s právnym poriadkom, máte v zmysle § 100 a nasl. ZOOU právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov SR.

Spracovanie osobných údajov nadobudnutých od riešiteľa dlhu dlžníka (3. osoby)

Účely spracúvania a právny základ spracúvania: Osobné údaje sú spracované za účelom plnenia zmluvy, resp. výkonu práva a účelom riadnej identifikácie dopytovaného riešiteľa. Vaše osobné údaje spracovávame na základe Vami udeleného súhlasu podľa § 13 ods. 1 písm. a) ZOOU, čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR v súvislosti s činnosťou prevádzkovateľa, v súlade s účelom na ktorý bol súhlas poskytnutý, t. j. najmä spracovanie osobných údajov za účelom plnenia zmluvy a riadnej identifikácie dopytovaného riešiteľa s cieľom zamedziť vyzdradeniu osobných údajov neoprávneným osobám.

Spracúvame nasledovné kategórie osobných údajov: Identifikačné údaje a kontaktné údaje poskytnuté samotným riešiteľom.

Príjemcovia: V súvislosti s procesom správy pohľadávok poskytneme Vaše osobné údaje, ak to bude nevyhnutné na vymoženie pohľadávky: poskytovateľom pomocných služieb na komunikáciou s Vami.

Dĺžka uschovania: Po uhradení pohľadávky, resp. po skončení procesu vymáhania pohľadávky kontrolujeme po uplynutí lehoty troch rokov, resp. po piatich rokoch podľa ZoSÚ, či ešte stále potrebujeme Vaše údaje a ďalšie uchovávanie nie je v rozpore so zákonnými lehotami upravujúcimi dobu uchovávania osobných údajov.  Vaše osobné údaje spracovávame iba na nevyhnutnú dobu.

Odvolanie súhlasu: Ak je na spracovanie poskytnutých osobných údajov potrebný súhlas Vás ako dotknutej osoby, je prevádzkovateľ povinný si ho od Vás vopred vyžiadať. Pri spracúvaní osobných údajov na základe súhlasu so spracovaním, môžete kedykoľvek svoj súhlas odvolať, a to rovnako jednoduchým spôsobom, ako bol udelený (napr. v prípade telefonicky udeleného súhlasu je možné súhlas odvolať telefonátom do našej spoločnosti), avšak bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov pred odvolaním súhlasu.

Práva dotknutej osoby: V prípade naplnenia podmienok ustanovených zákonom máte v zmysle § 19 a nasl. ZOOU, reps. čl. 15 až 22 GDPR nasledovné práva: právo na informácie, prístup k osobným údajom, opravu, vymazanie, obmedzenie spracovania a prenosnosť osobných údajov. Zároveň máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas s poskytnutím osobných údajov.

Právo na podanie sťažnosti dozornému orgánu: V prípade ak existujú dôvody, pre ktoré možno predpokladať, že spracovanie osobných údajov je v rozpore s právnym poriadkom, máte v zmysle § 100 a nasl. ZOOU právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov SR.

Spracovanie osobných údajov z titulu mandátnej správy

Identifikácia Sprostredkovateľa:

EOS KSI Slovensko s.r.o., Pajštúnska 5, 851 02 Bratislava, IČO: 35 724 803.

Kontakty na zodpovednú osobu: +421 2 323 00 111 alebo email: ochranadat@eos-ksi.sk.

Účely spracúvania a právny základ spracúvania: Osobné údaje sú spracované za účelom plnenia zmluvy, resp. výkonu práva. Podľa § 13 ods. 1 písm. b) ZOOU, čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR je spracovanie údajov nevyhnutné na plnenie zmluvy v dôsledku omeškania Vašich platieb.

Ďalším účelom spracovania osobných údajov je správa pohľadávok v súlade s § 13 ods. 1 písm. f) ZOOU, čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR, ktoré zahŕňa aj kontrolu opatrení súvisiacich so  zhromažďovaním osobných údajov optimalizovaných pre vás. Spracovanie osobných údajov je preto nevyhnutné na ochranu našich oprávnených záujmov alebo na ochranu oprávnených záujmov tretích osôb.

Spracúvame nasledovné kategórie osobných údajov: Identifikačné údaje, kontaktné údaje, zmluvné údaje, údaje týkajúce sa pohľadávok, prípadne platobné informácie. Údaje z uvedených kategórií osobných údajov nám boli poskytnuté veriteľom.

Príjemcovia: V súvislosti s procesom vymáhania pohľadávok poskytneme Vaše osobné údaje vyššie uvedenému veriteľovi a v prípade, ak to bude nevyhnutné na vymoženie pohľadávky: postupcovi, úverovým registrom, poskytovateľom služieb, úradom, súdom, rozhodcovským súdom, súdnym úradníkom, advokátskej kancelárii, exekútorom, notárom.

Dĺžka uschovania: Po uhradení pohľadávky, resp. po skončení procesu vymáhania pohľadávky alebo ukončenia mandátnej správy kontrolujeme po uplynutí lehoty troch mesiacov, či ešte stále potrebujeme Vaše údaje a ďalšie uchovávanie nie je v rozpore so zákonnými lehotami upravujúcimi  dobu uchovávania osobných údajov. 

Práva dotknutej osoby:

V prípade naplnenia podmienok ustanovených zákonom máte v zmysle § 19 a nasl. ZOOU, reps. čl. 15 až 22 GDPR nasledovné práva: právo na informácie, prístup k osobným údajom, opravu, vymazanie, obmedzenie spracovania a prenosnosť osobných údajov. Zároveň máte právo namietať proti spracovaniu, ktoré je vykonávané na základe čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

Právo na podanie sťažnosti dozornému orgánu:

V prípade ak existujú dôvody, pre ktoré možno predpokladať, že spracovanie osobných údajov je v rozpore s právnym poriadkom, máte v zmysle § 100 a nasl. ZOOU právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov SR.

Spracovanie osobných údajov za účelom zabezpečenia prístupu na webový portál

Účely spracúvania a právny základ spracúvania: Osobné údaje sú spracované za účelom plnenia zmluvy, resp. výkonu práva. Podľa § 13 ods. 1 písm. b) ZOOU, čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR je spracovanie údajov nevyhnutné na plnenie zmluvy v dôsledku omeškania Vašich platieb.

Ďalším účelom spracovania osobných údajov je správa pohľadávok v súlade s § 13 ods. 1 písm. f) ZOOU, čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR, ktoré zahŕňa aj kontrolu opatrení súvisiacich so  zhromažďovaním osobných údajov optimalizovaných pre Vás pre prístup na webový portál vedený Prevádzkovateľom, ktorý obsahuje informácie o Vás alebo o spoločnosti, ktorú zastupujete. Spracovanie osobných údajov je preto nevyhnutné na ochranu našich oprávnených záujmov.

Spracúvame nasledovné kategórie osobných údajov: Identifikačné údaje, kontaktné údaje, zmluvné údaje, údaje týkajúce sa pohľadávok, prípadne platobné informácie. Údaje z uvedených kategórií osobných údajov nám boli poskytnuté Vami alebo Postupcom.

Príjemcovia: Údaje spravovávané na webovom portály, ktorého máte prístup iba Vy nie sú ďalej poskytované iným príjemcom.

Dĺžka uschovania: Po uhradení pohľadávky, resp. po skončení procesu vymáhania pohľadávky kontrolujeme po uplynutí lehoty troch rokov, či ešte stále potrebujeme Vaše údaje a ďalšie uchovávanie nie je v rozpore so zákonnými lehotami upravujúcimi dobu uchovávania osobných údajov. 

Práva dotknutej osoby:

V prípade naplnenia podmienok ustanovených zákonom máte v zmysle § 19 a nasl. ZOOU, reps. čl. 15 až 22 GDPR nasledovné práva: právo na informácie, prístup k osobným údajom, opravu, vymazanie, obmedzenie spracovania a prenosnosť osobných údajov. Zároveň máte právo namietať proti spracovaniu, ktoré je vykonávané na základe čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

Právo na podanie sťažnosti dozornému orgánu:

V prípade ak existujú dôvody, pre ktoré možno predpokladať, že spracovanie osobných údajov je v rozpore s právnym poriadkom, máte v zmysle § 100 a nasl. ZOOU právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov SR.

Spracovanie osobných údajov na základe AML

Na základe čl. 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej ako „GDPR“) si Vás týmto dovoľujeme informovať o spracovávaných osobných údajoch.

Účel spracúvania a právny základ spracúvania: Osobné údaje sú spracované za účelom vykonania starostlivosti vo vzťahu ku klientovi a na účel zisťovania neobvyklej obchodnej operácie v zmysle ustanovení zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „AML“). Podľa § 13 ods. 1 písm. c) ZOOU, čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR je spracovanie údajov nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.

Spracúvame nasledovné kategórie osobných údajov: Identifikačné údaje, zmluvné údaje, kontaktné údaje. Údaje z uvedených kategórií osobných údajov nám boli poskytnuté priamo od Vás, ako dotknutej osoby.

Príjemcovia: V súvislosti s procesom plnenia povinností povinnej osoby v zmysle AML poskytneme Vaše osobné údaje ak to bude nevyhnutné finančnej spravodajskej jednotke.

Dĺžka uschovania: Prevádzkovateľ je ako povinná osoba povinný v zmysle § 19 AML uchovávať osobné údaje počas piatich rokov

a) od skončenia zmluvného vzťahu s klientom údaje a písomné doklady získané podľa § 10, § 11, § 12 a 14,

b) od vykonania obchodu všetky údaje a písomné doklady o ňom.

Prevádzkovateľ je povinný uchovávať údaje a písomné doklady podľa vyššie uvedeného odseku aj dlhšie ako päť rokov, ak o to písomne požiada finančná spravodajská jednotka.

Práva dotknutej osoby:

V prípade naplnenia podmienok ustanovených zákonom máte v zmysle čl. 15 až 22 GDPR nasledovné práva: právo na informácie, prístup k osobným údajom, opravu, vymazanie, obmedzenie spracovania a prenosnosť osobných údajov. Zároveň máte právo namietať proti spracovaniu, ktoré je vykonávané na základe čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

Právo na podanie sťažnosti dozornému orgánu:

V prípade ak existujú dôvody, pre ktoré možno predpokladať, že spracovanie osobných údajov je v rozpore s právnym poriadkom, máte v zmysle čl. 15 ods. 1 písm. f) GDPR a § 100 a nasl. ZOOU právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov SR.