Spoločenská zodpovednosť spoločnosti EOS: Inkaso pohľadávok znamená prevzatie zodpovednosti.

Skupina EOS dôrazne presadzuje otázku spoločenskej zodpovednosti (CR). Pritom nejde iba o ochranu klímy. Stratégia CR skupiny sa zameriava najmä na angažovanosť v sociálnej oblasti a podnikaní s cieľom ísť príkladom v oblasti udržateľného riadenia pohľadávok.

ČasČas
  • Koronakríza vyostrila pohľad na spoločenskú zodpovednosť mnohých spoločností.
  • V súlade s novým sloganom spoločnosti „Changing finances for the better“ vypracovala skupina EOS stratégiu CR, ktorá podporuje väčšiu zodpovednosť v odvetví vymáhania pohľadávok.
  • Stratégia CR sa zameriava na štyri oblasti činnosti: Responsible Collection, Joint Progress, Financial Sustainability a Environmental Protection. 

Keď spoločnosti preberajú zodpovednosť za udržateľnú budúcnosť, väčšine ľudí okamžite napadne zníženie emisií CO2 a iné opatrenia na ochranu klímy. Veľkí výrobcovia automobilov, ako Audi a BMW, nedávno oznámili, že v budúcnosti budú rozširovať svoje vozové parky vo vyššej miere alebo výlučne iba o elektromobily. Okrem toho si spoločnosti kladú čoraz ambicióznejšie ciele, aby od istého dňa boli schopné vyrábať s nulovými emisiami skleníkových plynov. Aké možnosti však majú spoločnosti, ktorých podnikanie nespočíva vo výrobe alebo predaji výrobkov s vysokými emisiami skleníkových plynov? Ako k tomu môžu prispieť napríklad poskytovatelia finančných služieb ako EOS? 

„Čo je pre mňa osobne hlavnou motiváciou: Chcem pracovať v takej spoločnosti, ktorá odvádza poctivú prácu.“

Klaus Engberding, predseda predstavenstva skupiny EOS

Spoločenská zodpovednosť: Spoločnosť EOS sa zameriava na štyri oblasti činnosti.

cream, heart, button, cell, alarm

Responsible Collection: Zodpovednosť a dlhy – ako sa to k sebe hodí?

Spoločnosť EOS ako poskytovateľ inkasných služieb pôsobí v citlivej oblasti na pomedzí dlhov a financií. „Na jednej strane stoja záujmy zákazníkov, na druhej strane dlžníci, ktorí chcú, aby sa s nimi zaobchádzalo spravodlivo a s rešpektom,“ hovorí Ben Kleinebrecht, vedúci oddelenia dlhov a komunikácie s dlžníkmi spoločnosti EOS. „Len spravodlivým prístupom ku všetkým dokážeme nájsť realizovateľné a udržateľné riešenie, ktoré povedie k úplnému vyrovnaniu dlhov.“ Spoločnosť EOS pristupuje ku všetkým spravodlivo prostredníctvom férovej výmeny informácií, individuálneho prístupu k jednotlivým prípadom pohľadávok – a použitím umelej inteligencie: Tá pomáha zamestnancom spoločnosti EOS čo najlepšie posúdiť, kedy a ktorý inkasný krok je pre daného platiteľa najvhodnejší. Inkasný softvér navrhne s použitím fundovanej databázy ten najefektívnejší spôsob.
 V Bulharsku zamestnanci veľmi úspešne používajú aj takzvanú metódu nudge – postup, cieľom ktorého je pozitívne ovplyvniť konanie ľudí „postrčením“ (angl. nudge) tak, aby sa dokázali zbaviť svojich dlhov. Môžu to byť povzbudzujúce listy, ktoré spoločnosť EOS posiela dlžníkom, alebo motivačné rozhovory zamestnancov s dlžníkmi. Zamestnanci pritom vždy berú do úvahy aj príslušné životné podmienky a okolnosti dlžníkov a prispôsobujú im splátkové kalendáre neuhradených platieb. Môžu existovať aj dôvody, pre ktoré niekto nemôže splácať svoje dlhy z dlhodobého hľadiska – napríklad v prípade vážneho ochorenia alebo práceneschopnosti. Pre takéto prípady vytvorila spoločnosť EOS v Nemecku komunitu „mimoriadnych udalostí“, v ktorej sa kolegovia postarajú o čo najlepšie možné riešenie – vždy v záujme dlžníka. Vždy s rešpektom a úctou.

Joint Progress: Prečo je dôležité rozvíjať finančnú gramotnosť už u detí.

Sebastian Richter, konateľ nadácie finlit foundation gGmbH, iniciatívy finančného vzdelávania založenej skupinou EOS, vie veľmi dobre, aké je to dôležité. „Náš ideál sveta bez dlhov nás zaväzuje konať,“ hovorí, „ale nedá sa to dosiahnuť iba operatívnymi činnosťami. Musíme sa snažiť predchádzať nadmernému zadlžovaniu – sociálnou angažovanosťou v oblasti finančného vzdelávania.“ Cieľom nadácie finlit je: Odstrániť tabu okolo tém peňazí a dlhov a poskytnúť ľuďom základné vedomosti v oblasti financií potrebné pre každodenný život, aby sa nadmerne nezadlžili. „Finančné vzdelávanie začína už na základnej škole,“ hovorí Richter. Preto minulý rok v septembri spustil spolu so svojimi kolegami iniciatívu ManoMoneta – multimediálny vzdelávací program pre nemecké školy. To, čo je v Nemecku ešte len v plienkach, patrí v Slovinsku už takmer dva roky k bežnej realite: Od septembra 2019 podporuje spoločnosť EOS KSI „finančnú školu“, verejnoprospešný projekt, ktorý poskytuje finančné vzdelávanie pre mládež, generáciu mileniálov aj dospelých. A spoločnosť EOS realizuje svoju angažovanosť v sociálnej oblasti aj interne, pre svojich vlastných zamestnancov. Snaží sa lepšie využiť individuálne prednosti, schopnosti a jednotlivé osobnosti a poskytnúť lepší prehľad svojim zamestnancom. Zamestnanci sú vedení k tomu, aby sami prispeli k dosiahnutiu tohto cieľa. Rozvoj vlastných iniciatív priamo zo strany zamestnancov, ako sú Queer@EOS a W:isible, vysielajú pozitívny signál o rozmanitosti a rovnoprávnosti.
Stratégia CSR skupiny EOS: Sebastian Richter, konateľ nadácie finlit foundation GmbH
Musíme sa snažiť predchádzať nadmernému zadlžovaniu – sociálnou angažovanosťou v oblasti finančného vzdelávania.
Sebastian Richter, konateľ nadácie finlit foundation gGmbH

Financial Sustainability: Ako hodnoty hýbu odvetvím vymáhania pohľadávok.

Vzhľadom na podnikateľské prostredie, v ktorom spoločnosť EOS pôsobí, je mimoriadne dôležité nielen formulovať normy pre spravodlivé inkaso a zodpovedné správanie. „Musia byť transparentné, jasné a konkrétne,“ hovorí Engberding. Preto spoločnosť EOS presadzuje záväzné normy etického a profesionálneho správania v tomto odvetví. Svedčí o tom práca v medzinárodných, ako aj národných asociáciách inkasných spoločností, ako je Európska federácia národných asociácií inkasných agentúr (FENCA) alebo Spolkové združenie nemeckých inkasných spoločností (BDIU). Okrem toho je členom programu Global Compact Organizácie spojených národov (OSN), celosvetovo najväčšej iniciatívy pre zodpovedné riadenie spoločností. Program Global Compact stanovuje spoločnostiam komplexné, jasné ciele a princípy. V etickom kódexe spoločnosti EOS, Code of Conduct, nájdu zamestnanci spoločnosti EOS zásady a pravidlá každodenného správania a konania. Cieľom je poskytnúť veriteľom, zákazníkom a spotrebiteľom v rovnakej miere tie najlepšie služby, bojovať proti nedostatkom a zabezpečiť likviditu hospodárenia. „Etický kódex sa často nemení, vnímame ho však ako živý dokument,“ hovorí Sibylle Weingart, senior compliance officer skupiny EOS. „Má odrážať zmeny v našej firemnej kultúre a spoločnosti, v ktorej žijeme a pracujeme“. Preto je potrebné neustále ho prehodnocovať a prispôsobovať. To zase podporuje každodennú prácu.“

Environmental Protection: Ako môžu inkasné spoločnosti prispieť k ochrane klímy?

Spoločnosť EOS pracuje spolu so skupinou Otto Group na dosiahnutí klimatickej neutrality do roku 2030. Už od roku 2006 je zníženie emisií CO2 jedným z hlavných podnikových cieľov, ktorý sa skupina Otto Group snaží dosiahnuť prostredníctvom koncernových smerníc pre trvalo udržateľné podnikanie. Spoločnosť EOS definovala na tento účel cielené opatrenia, ktoré sa dajú rýchlo implementovať: Prechod na 100 % zelenej energie pre vyššiu energetickú účinnosť, zmenšenie plochy kancelárskych priestorov pre optimalizované využívanie zdrojov, elektromobilita vo vozovom parku spoločnosti a digitálne komunikačné kanály na zníženie uhlíkovej stopy. To sú opatrenia, ktorými chce spoločnosť EOS podporiť ochranu klímy a životného prostredia a ktoré sú neodmysliteľnou súčasťou stratégie CR spoločnosti EOS. „Zodpovedné inkaso sa stane skutočnosťou až vtedy, keď prestanete veci sledovať len spoza stola, ale stanete sa súčasťou DNA nielen spoločnosti, ale každého jednotlivca,“ hovorí Klaus Engberding, predseda predstavenstva skupiny EOS. Tak sa svet môže vďaka inkasu pohľadávok stať o niečo zodpovednejším. 

Kontakt

Daniel Schenk Senior PR Consultant bei EOS Holding GmbH

EOS in Germany

Daniel Schenk
Team Lead Corporate Communications German Market

Steindamm 91
20099 Hamburg
Germany

Telefón: +49 40 2850-2291

d.schenk@eos-solutions.com

Photo credits: Andreas Wemheuer, Matthias Oertel, EOS