Dôležité oznámenie - EOS na Slovensku

Dôležité oznámenie

EOS KSI Slovensko, s.r.o. neposkytla Centrálnemu registru dlžníkov SR žiadne informácie

Po tom, ako Spotrebiteľské Centrum upozornilo na to, že Centrálny register dlžníkov SR (CERD) nie je oficiálnym registrom, z ktorého by mohli finančné inštitúcie čerpať údaje pri skúmaní bonity klienta s tým, že z dokumentov, ktoré občania poskytli Spotrebiteľskému centru vyplýva, že CERD eviduje dlhy zo spotrebiteľských úverov, ktoré boli postúpené spoločnosti EOS KSI Slovensko, s.r.o., vyhlasuje spoločnosť EOS KSI Slovensko, s.r.o., že CERD neposkytla žiadne informácie o spotrebiteľoch, ani s týmto registrom žiadnym spôsobom nespolupracuje.

Spotrebiteľské Centrum informovalo o tom, že sa naň obrátilo niekoľko spotrebiteľov, ktorí sa bezplatne registrovali na stránkach registerdlznikov.sk. Po registrácii im bola vystavená faktúra vo výške 500 eur za overenie identity, ktorú CERD v prípade neuhradenia plánuje evidovať ako dlh, resp. ju vymáhať. K registrácii sa mali spotrebitelia dostať po tom, ako im bolo oznámené, že sa nachádzajú v uvedenom registri s odporúčaním registrácie na webovej stránke a riešenia danej situácie.

Podľa ich tvrdení dlhy, pre ktoré majú byť v registri evidovaní, boli dávno splatené, zrušené súdmi, alebo sú premlčané.

„Z dokumentov, ktoré občania poskytli Spotrebiteľskému Centru vyplýva, že CERD SR eviduje dlhy zo spotrebiteľských úverov, ktoré boli postúpené inkasnej spoločnosti EOS KSI. Z akého právneho titulu sa citlivé údaje o spotrebiteľoch dostali do neoficiálneho registra, však zatiaľ nie je známe," uviedlo pre médiá Spotrebiteľské Centrum.

Spoločnosť EOS KSI Slovensko, s.r.o. upozorňuje, že predmetné vyjadrenie obsahuje neúplné a pravdu skresľujúce tvrdenie, ktoré sa dotýka jej dobrej povesti, keďže môže navodiť a vyvolať dojem, že údaje o spotrebiteľoch a dlhoch zo spotrebiteľských úverov, ktoré boli postúpené spoločnosti EOS KSI Slovensko, s.r.o. a ktoré eviduje CERD poskytla tomuto neoficiálnemu registru priamo spoločnosť EOS KSI Slovensko, s.r.o. Z predmetného vyjadrenia vyplýva, že to, čo zatiaľ nie je známe, je právny titul (právny dôvod) poskytnutia týchto údajov do neoficiálneho registra. Z vyjadrenia nevyplýva, že ani zdroj poskytnutia týchto údajov do neoficiálneho registra zatiaľ nie je známy.

Naša spoločnosť neposkytla CERD žiadne údaje a s týmto neoficiálnym registrom žiadnym spôsobom nespolupracujeme. Spoločnosť EOS KSI Slovensko, s.r.o., ktorej bolo Národnou bankou Slovenska udelené povolenie na poskytovanie spotrebiteľských úverov a nad ktorej činnosťou súvisiacou s poskytovaním spotrebiteľských úverov vykonáva Národná banka Slovenska dohľad, postupuje pri poskytovaní údajov o spotrebiteľských úveroch na základe a v medziach zákonov Slovenskej republiky. Údaje o spotrebiteľských úveroch poskytuje spoločnosť EOS KSI Slovensko, s.r.o. iba do Registra úverov, s.r.o., ktorý patrí medzi oficiálne registre, vedené Národnou bankou Slovenska. 

Máme eminentný záujem na zistení zdroja a právneho titulu poskytnutia údajov do CERD a budeme poskytovať potrebnú súčinnosť na objasnenie konaní, ktoré nie sú v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky a následnom vyvodení právnych dôsledkov z takýchto protiprávnych konaní.

Zároveň uvádzame, že na činnosť CERD pritom upozornila aj Národná banka Slovenska, ktorej hovorca, pán Peter Majer, pre TASR uviedol: „NBS odporúča spotrebiteľom neregistrovať sa v registri CERD. Naďalej platí, že CERD nie je evidovaný ako oficiálny register a stále platí aj upozornenie na webe NBS. Vo veci CERD sme podali aj oznámenie orgánom činným v trestnom konaní."