Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok pre oblasť poskytovania spotrebiteľských úverov platný od 01.11.2019

Sťažovateľ je oprávnený uplatniť sťažnosť:

a)  písomne na adrese spoločnosti: EOS KSI Slovensko, s.r.o., Pajštúnska 5, 851 02 Bratislava,
b)  osobne na adrese spoločnosti: EOS KSI Slovensko, s.r.o., Pajštúnska 5, 851 02 Bratislava,
c)  e-mailom na adrese staznosti@eos-ksi.sk.

Sťažnosť musí obsahovať:

a)  meno a priezvisko sťažovateľa,
b)  dátum narodenia alebo rodné číslo sťažovateľa,
c)  adresu trvalého pobytu sťažovateľa,
d)  podpis - pri sťažnosti podanej písomne alebo osobne na adrese   spoločnosti je obligatórnou náležitosťou sťažnosti aj podpis sťažovateľa, bez ktorého je sťažnosť považovaná za anonymnú a spoločnosť sa ňou nebude zaoberať,
e) splnomocnenie - ak si sťažovateľ zvolí zástupcu, ktorý v jeho mene podáva sťažnosť, súčasťou sťažnosti musí byť splnomocnenie zastupovať sťažovateľa pri podaní sťažnosti a pri úkonoch súvisiacich s vybavovaním sťažnosti.
f)   jasne a zrozumiteľne definované namietané skutočnosti,
g)  priložené podklady preukazujúce uvedené tvrdenia a uvedené práva, ktoré si voči spoločnosti uplatňuje.

Pokiaľ informácie, ktoré sťažovateľ uviedol v sťažnosti postačujú na posúdenie sťažnosti, je spoločnosť povinná sťažnosť vybaviť. V prípade, že informácie uvedené v sťažnosti nepostačujú na posúdenie sťažnosti, spoločnosť vyzve sťažovateľa na odstránenie nedostatkov. Lehota na vybavenie sťažnosti v takomto prípade začína plynúť až odo dňa odstránenia vytýkaných nedostatkov sťažnosti.

Spoločnosť pri uplatnení sťažnosti vydá sťažovateľovi potvrdenie o uplatnení sťažnosti. Ak je sťažnosť uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie spoločnosť potvrdenie o uplatnení sťažnosti doručí sťažovateľovi ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, doručí sa bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení sťažnosti.

Sťažovateľ je povinný spoločnosti poskytnúť všetku súčinnosť potrebnú na objasnenie a preskúmanie uplatnenej sťažnosti. Pokiaľ odmietne túto súčinnosť poskytnúť, spoločnosť nie je povinná vykonať ďalšie preverenie sťažnosti a nie je povinná ďalej skúmať jej oprávnenosť, pokiaľ informácie uvedené v sťažnosti nepostačujú na posúdenie sťažnosti.

Spoločnosť je povinná v súlade s § 18 ods. 4 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene a zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia sťažnosti, v odôvodnených prípadoch, najmä, ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia sťažnosti. Po určení spôsobu vybavenia sťažnosti spoločnosť sťažnosť vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie sťažnosti však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia sťažnosti. O spôsobe vybavenia sťažnosti vydá spoločnosť sťažovateľovi písomnú odpoveď v stanovených lehotách. Písomnú odpoveď vydá spoločnosť sťažovateľovi aj vtedy, ak nevyhovie sťažnosti v celom rozsahu.

Náklady spojené s vybavovaním sťažnosti uhrádza spoločnosť, výnimku tvorí sťažnosť klienta, pri ktorej sa zisťovaním spoločnosti preukáže zjavná nepravdivosť uvedených skutočností. V takomto prípade spoločnosť vykonáva zisťovanie oprávnenosti nároku klienta a prislúchajúce úkony rovnako ako pri riadnej sťažnosti, pričom všetky poplatky a iné náklady spoločnosti účelne vynaložené na zisťovanie dodatočných informácií pre klienta nad rámec štandardnej informačnej povinnosti spoločnosti môže požadovať uhradiť od sťažovateľa.

Orgánom dohľadu nad Spoločnosťou vo vzťahu k poskytovaniu spotrebiteľských úverov je Národná banka Slovenska, Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava.

Tento reklamačný poriadok nadobudol platnosť dňa 10.10.2019 a účinnosť dňa 01.11.2019.

NASTAVENIA SÚBOROV COOKIE

Na našej webovej lokalite používame súbory cookie, aby sme Vám počas jej návštevy poskytli tú najlepšiu službu. Patria sem súbory cookie nevyhnutné na prevádzku webovej lokality, tie, ktoré sa používajú na anonymné štatistické účely, súbory cookie určené na nastavenie pohodlia a súbory cookie, ktoré Vám poskytujú prispôsobený obsah založený na Vašich preferenciách. Sami sa môžete rozhodnúť, či povolíte použitie súborov cookie určené na štatistické účely, pohodlie a marketing. Okrem toho môžete kedykoľvek zmeniť/odvolať svoj súhlas, a to kliknutím na nastavenia Zmeniť súbory cookie v spodnej časti tejto webovej lokality. Ďalšie informácie nájdete v našich zásadách ochrany osobných údajov.

Nevyhnutné

Používame nevyhnutné súbory cookie. Tieto súbory cookie sú nevyhnutné na prevádzku webovej lokality a poskytovanie jej základných funkcií. Umožňujú predovšetkým bezpečnostné funkcie našej webovej lokality.
Tu sa dozviete viac o súboroch cookie, ktoré používame.

Pre pohodlie

Ak povolíte súbory cookie pre pohodlie, uľahčíme vám používanie lokality. Pri Vašej ďalšej návšteve našej webovej lokality a použití našich služieb automaticky rozpoznáme, že ste nás už navštívili a Vaše predchádzajúce vstupy a nastavenia sa automaticky načítajú, aby ste ich nemuseli opakovať. Týmto spôsobom napríklad nebudete musieť každý raz znova zadávať používateľské údaje, ale pri ďalších návštevách budete mať prístup k údajom, ktoré ste už zadali. 
Tu sa dozviete viac o súboroch cookie, ktoré používame. 

Štatistické

Štatistické súbory cookie používame na zlepšovanie našej ponuky, ako aj zaistenie dizajnu založeného na potrebách a nepretržitej optimalizácie našej webovej lokality. 
S týmto cieľom získavame anonymizované údaje na štatistické a analytické účely, napríklad na zistenie návštevnosti lokality a správania používateľov, aby sme mohli prispôsobiť a zlepšiť náš obsah a vašu skúsenosť na webovej lokalite. 
Tu sa dozviete viac o súboroch cookie, ktoré používame. 

Marketingové

Marketingové súbory cookie používame, aby sme Vám mohli pri návšteve našej webovej lokality poskytovať relevantný obsah založený na Vašich preferenciách.  
Tu sa dozviete viac o súboroch cookie, ktoré používame.