Important notice

EOS KSI Slovensko, s.r.o. neposkytla Centrálnemu registru dlžníkov SR žiadne informácie

 

Po tom, ako Spotrebiteľské Centrum upozornilo na to, že Centrálny register dlžníkov SR (CERD) nie je oficiálnym registrom, z ktorého by mohli finančné inštitúcie čerpať údaje pri skúmaní bonity klienta s tým, že z dokumentov, ktoré občania poskytli Spotrebiteľskému centru vyplýva, že CERD eviduje dlhy zo spotrebiteľských úverov, ktoré boli postúpené spoločnosti EOS KSI Slovensko, s.r.o., vyhlasuje spoločnosť EOS KSI Slovensko, s.r.o., že CERD neposkytla žiadne informácie o spotrebiteľoch, ani s týmto registrom žiadnym spôsobom nespolupracuje.

Spotrebiteľské Centrum informovalo o tom, že sa naň obrátilo niekoľko spotrebiteľov, ktorí sa bezplatne registrovali na stránkach registerdlznikov.sk. Po registrácii im bola vystavená faktúra vo výške 500 eur za overenie identity, ktorú CERD v prípade neuhradenia plánuje evidovať ako dlh, resp. ju vymáhať. K registrácii sa mali spotrebitelia dostať po tom, ako im bolo oznámené, že sa nachádzajú v uvedenom registri s odporúčaním registrácie na webovej stránke a riešenia danej situácie.

Podľa ich tvrdení dlhy, pre ktoré majú byť v registri evidovaní, boli dávno splatené, zrušené súdmi, alebo sú premlčané.

„Z dokumentov, ktoré občania poskytli Spotrebiteľskému Centru vyplýva, že CERD SR eviduje dlhy zo spotrebiteľských úverov, ktoré boli postúpené inkasnej spoločnosti EOS KSI. Z akého právneho titulu sa citlivé údaje o spotrebiteľoch dostali do neoficiálneho registra, však zatiaľ nie je známe," uviedlo pre médiá Spotrebiteľské Centrum.

Spoločnosť EOS KSI Slovensko, s.r.o. upozorňuje, že predmetné vyjadrenie obsahuje neúplné a pravdu skresľujúce tvrdenie, ktoré sa dotýka jej dobrej povesti, keďže môže navodiť a vyvolať dojem, že údaje o spotrebiteľoch a dlhoch zo spotrebiteľských úverov, ktoré boli postúpené spoločnosti EOS KSI Slovensko, s.r.o. a ktoré eviduje CERD poskytla tomuto neoficiálnemu registru priamo spoločnosť EOS KSI Slovensko, s.r.o. Z predmetného vyjadrenia vyplýva, že to, čo zatiaľ nie je známe, je právny titul (právny dôvod) poskytnutia týchto údajov do neoficiálneho registra. Z vyjadrenia nevyplýva, že ani zdroj poskytnutia týchto údajov do neoficiálneho registra zatiaľ nie je známy.

Naša spoločnosť neposkytla CERD žiadne údaje a s týmto neoficiálnym registrom žiadnym spôsobom nespolupracujeme. Spoločnosť EOS KSI Slovensko, s.r.o., ktorej bolo Národnou bankou Slovenska udelené povolenie na poskytovanie spotrebiteľských úverov a nad ktorej činnosťou súvisiacou s poskytovaním spotrebiteľských úverov vykonáva Národná banka Slovenska dohľad, postupuje pri poskytovaní údajov o spotrebiteľských úveroch na základe a v medziach zákonov Slovenskej republiky. Údaje o spotrebiteľských úveroch poskytuje spoločnosť EOS KSI Slovensko, s.r.o. iba do Registra úverov, s.r.o., ktorý patrí medzi oficiálne registre, vedené Národnou bankou Slovenska. 

Máme eminentný záujem na zistení zdroja a právneho titulu poskytnutia údajov do CERD a budeme poskytovať potrebnú súčinnosť na objasnenie konaní, ktoré nie sú v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky a následnom vyvodení právnych dôsledkov z takýchto protiprávnych konaní.

Zároveň uvádzame, že na činnosť CERD pritom upozornila aj Národná banka Slovenska, ktorej hovorca, pán Peter Majer, pre TASR uviedol: „NBS odporúča spotrebiteľom neregistrovať sa v registri CERD. Naďalej platí, že CERD nie je evidovaný ako oficiálny register a stále platí aj upozornenie na webe NBS. Vo veci CERD sme podali aj oznámenie orgánom činným v trestnom konaní." 

Cookie Settings

We use cookies on our website to enable you to have the best possible website visit. These include cookies that are necessary for the operation of the website, those that are only used for anonymous statistical purposes, cookies that are used for comfort settings and cookies that are used to provide you with personalized, interest-based content. You can decide yourself whether you want to allow the use of statistics, comfort, and marketing cookies. In addition, you can change/withdraw your consent at any time by clicking on the Change Cookies settings on the bottom of the website. Further information can be found in our Privacy Policy.

Necessary

We use necessary cookies. These cookies are necessary for the operation and the basic functions of the website. In particular, they enable the security-relevant functioning of our website.
You can read about which cookies we use here.

Comfort

If you allow comfort cookies, we can make use of our site easier for you. If you visit our website again to use our services, it will automatically be recognized that you already visited us and the entries and settings you made will automatically be recognized so that you do not have to enter them again. For example, through this, you will not have to reenter your user data every time, but rather you can access the data already entered when you visit the website again.
You can read about which cookies we use here

Statistics

We use statistical cookies to improve our offering and ensure a needs-based design and the continuous optimization of our website. 
For this, we collect anonymized data for statistics and analytics, for example, to determine site traffic and user behavior and to adapt and improve our content and the website experience. 
You can read about which cookies we use here

Marketing

We use marketing cookies so that we can provide you with relevant and interest-based content when you visit our website.  
You can read about which cookies we use here.