Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok pre oblasť poskytovania spotrebiteľských úverov platný od 26.05.2016

Sťažovateľ je oprávnený uplatniť sťažnosť na adrese EOS KSI Slovensko, s.r.o., Pajštúnska 5, 851 02 Bratislava písomne alebo e-mailom na adrese staznosti@eos-ksi.sk. Sťažnosť musí obsahovať identifikačné údaje sťažovateľa: meno a priezvisko, adresu trvalého pobytu alebo prechodného pobytu a dátum podania a korešpondenčnú adresu, na ktorú žiada sťažovateľ odpoveď doručiť. Ak je sťažovateľovi možné doručiť písomnosti v elektronickej forme, sťažnosť môže obsahovať aj adresu sťažovateľa na takéto doručenie. Sťažovateľ je ďalej povinný v sťažnosti určito, zrozumiteľne a čitateľne, správne a presne uviesť reklamované skutočnosti, ktoré namieta, spolu s uvedenými dátami, číslami, a čiastkami a svoje tvrdenia aj vierohodným spôsobom preukázať, najmä predložením právne relevantných dokladov, ktoré je povinný obstarať na svoje vlastné náklady (ďalej len „predmet sťažnosti“). Sťažovateľ je zároveň v tejto sťažnosti povinný uviesť aj práva, ktoré týmto spôsobom voči spoločnosti uplatňuje a prípadne aj osobu alebo útvar, voči ktorému je sťažnosť namierená. Sťažovateľ je povinný podpísať sťažnosť. Ak si sťažovateľ zvolí zástupcu, ktorý v jeho mene podáva sťažnosť, súčasťou sťažnosti musí byť splnomocnenie (ďalej len „splnomocnenie“) zastupovať sťažovateľa pri podaní sťažnosti a pri úkonoch súvisiacich s vybavovaním sťažnosti.

Pokiaľ informácie, ktoré sťažovateľ uviedol v sťažnosti postačujú na posúdenie sťažnosti, je Spoločnosť povinná sťažnosť vybaviť. V prípade, že informácie uvedené v sťažnosti nepostačujú na posúdenie sťažnosti, Spoločnosť vyzve sťažovateľa na odstránenie nedostatkov. Lehota na vybavenie sťažnosti v takomto prípade začína plynúť až odo dňa odstránenia vytýkaných nedostatkov sťažnosti.

Spoločnosť pri uplatnení sťažnosti vydá spotrebiteľovi potvrdenie o uplatnení sťažnosti. Ak je sťažnosť uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie spoločnosť potvrdenie o uplatnení sťažnosti doručí spotrebiteľovi ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, doručí sa bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení sťažnosti.

Spoločnosť je povinná poučiť sťažovateľa o jeho právach v zmysle § 18 ods. 4 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. 

Sťažovateľ je povinný spoločnosti poskytnúť všetku súčinnosť potrebnú na objasnenie a preskúmanie uplatnenej sťažnosti. Pokiaľ odmietne túto súčinnosť poskytnúť, spoločnosť nie je povinná vykonať ďalšie preverenie sťažnosti a nie je povinná ďalej skúmať jej oprávnenosť, pokiaľ informácie uvedené v sťažnosti nepostačujú na posúdenie sťažnosti. 

Spoločnosť je povinná v súlade s § 18 ods. 4 zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene a zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia sťažnosti, v odôvodnených prípadoch, najmä, ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia sťažnosti. Po určení spôsobu vybavenia sťažnosti spoločnosť sťažnosť vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie sťažnosti však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia sťažnosti. O spôsobe vybavenia sťažnosti vydá spoločnosť sťažovateľovi písomnú odpoveď v stanovených lehotách. Písomnú odpoveď vydá spoločnosť sťažovateľovi aj vtedy, ak nevyhovie sťažnosti v celom rozsahu.

Náklady spojené s vybavovaním sťažnosti bez ohľadu na to, či je oprávnená alebo nie je oprávnená, uhrádza spoločnosť.

Orgánom dohľadu nad Spoločnosťou vo vzťahu k poskytovaniu spotrebiteľských úverov je Národná banka Slovenska, Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava.

Tento reklamačný poriadok je platný od 26.05.2016. Účinnosť nadobúda dňom nadobudnutia právoplatnosti a vykonateľnosti rozhodnutia Národnej banky Slovenska, ktorým udelila povolenie spoločnosti na poskytovanie spotrebiteľských úverov podľa § 20 ods. 1 písm. a) zákona.  

Cookie Settings

We use cookies on our website to enable you to have the best possible website visit. These include cookies that are necessary for the operation of the website, those that are only used for anonymous statistical purposes, cookies that are used for comfort settings and cookies that are used to provide you with personalized, interest-based content. You can decide yourself whether you want to allow the use of statistics, comfort, and marketing cookies. In addition, you can change/withdraw your consent at any time by clicking on the Change Cookies settings on the bottom of the website. Further information can be found in our Privacy Policy.

Necessary

We use necessary cookies. These cookies are necessary for the operation and the basic functions of the website. In particular, they enable the security-relevant functioning of our website.
You can read about which cookies we use here.

Comfort

If you allow comfort cookies, we can make use of our site easier for you. If you visit our website again to use our services, it will automatically be recognized that you already visited us and the entries and settings you made will automatically be recognized so that you do not have to enter them again. For example, through this, you will not have to reenter your user data every time, but rather you can access the data already entered when you visit the website again.
You can read about which cookies we use here

Statistics

We use statistical cookies to improve our offering and ensure a needs-based design and the continuous optimization of our website. 
For this, we collect anonymized data for statistics and analytics, for example, to determine site traffic and user behavior and to adapt and improve our content and the website experience. 
You can read about which cookies we use here

Marketing

We use marketing cookies so that we can provide you with relevant and interest-based content when you visit our website.  
You can read about which cookies we use here.