Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok pre oblasť poskytovania spotrebiteľských úverov platný od 26.05.2016

Sťažovateľ je oprávnený uplatniť sťažnosť na adrese EOS KSI Slovensko, s.r.o., Pajštúnska 5, 851 02 Bratislava písomne alebo e-mailom na adrese staznosti@eos-ksi.sk. Sťažnosť musí obsahovať identifikačné údaje sťažovateľa: meno a priezvisko, adresu trvalého pobytu alebo prechodného pobytu a dátum podania a korešpondenčnú adresu, na ktorú žiada sťažovateľ odpoveď doručiť. Ak je sťažovateľovi možné doručiť písomnosti v elektronickej forme, sťažnosť môže obsahovať aj adresu sťažovateľa na takéto doručenie. Sťažovateľ je ďalej povinný v sťažnosti určito, zrozumiteľne a čitateľne, správne a presne uviesť reklamované skutočnosti, ktoré namieta, spolu s uvedenými dátami, číslami, a čiastkami a svoje tvrdenia aj vierohodným spôsobom preukázať, najmä predložením právne relevantných dokladov, ktoré je povinný obstarať na svoje vlastné náklady (ďalej len „predmet sťažnosti“). Sťažovateľ je zároveň v tejto sťažnosti povinný uviesť aj práva, ktoré týmto spôsobom voči spoločnosti uplatňuje a prípadne aj osobu alebo útvar, voči ktorému je sťažnosť namierená. Sťažovateľ je povinný podpísať sťažnosť. Ak si sťažovateľ zvolí zástupcu, ktorý v jeho mene podáva sťažnosť, súčasťou sťažnosti musí byť splnomocnenie (ďalej len „splnomocnenie“) zastupovať sťažovateľa pri podaní sťažnosti a pri úkonoch súvisiacich s vybavovaním sťažnosti.

Pokiaľ informácie, ktoré sťažovateľ uviedol v sťažnosti postačujú na posúdenie sťažnosti, je Spoločnosť povinná sťažnosť vybaviť. V prípade, že informácie uvedené v sťažnosti nepostačujú na posúdenie sťažnosti, Spoločnosť vyzve sťažovateľa na odstránenie nedostatkov. Lehota na vybavenie sťažnosti v takomto prípade začína plynúť až odo dňa odstránenia vytýkaných nedostatkov sťažnosti.

Spoločnosť pri uplatnení sťažnosti vydá spotrebiteľovi potvrdenie o uplatnení sťažnosti. Ak je sťažnosť uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie spoločnosť potvrdenie o uplatnení sťažnosti doručí spotrebiteľovi ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, doručí sa bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení sťažnosti.

Spoločnosť je povinná poučiť sťažovateľa o jeho právach v zmysle § 18 ods. 4 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. 

Sťažovateľ je povinný spoločnosti poskytnúť všetku súčinnosť potrebnú na objasnenie a preskúmanie uplatnenej sťažnosti. Pokiaľ odmietne túto súčinnosť poskytnúť, spoločnosť nie je povinná vykonať ďalšie preverenie sťažnosti a nie je povinná ďalej skúmať jej oprávnenosť, pokiaľ informácie uvedené v sťažnosti nepostačujú na posúdenie sťažnosti. 

Spoločnosť je povinná v súlade s § 18 ods. 4 zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene a zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia sťažnosti, v odôvodnených prípadoch, najmä, ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia sťažnosti. Po určení spôsobu vybavenia sťažnosti spoločnosť sťažnosť vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie sťažnosti však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia sťažnosti. O spôsobe vybavenia sťažnosti vydá spoločnosť sťažovateľovi písomnú odpoveď v stanovených lehotách. Písomnú odpoveď vydá spoločnosť sťažovateľovi aj vtedy, ak nevyhovie sťažnosti v celom rozsahu.

Náklady spojené s vybavovaním sťažnosti bez ohľadu na to, či je oprávnená alebo nie je oprávnená, uhrádza spoločnosť.

Orgánom dohľadu nad Spoločnosťou vo vzťahu k poskytovaniu spotrebiteľských úverov je Národná banka Slovenska, Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava.

Tento reklamačný poriadok je platný od 26.05.2016. Účinnosť nadobúda dňom nadobudnutia právoplatnosti a vykonateľnosti rozhodnutia Národnej banky Slovenska, ktorým udelila povolenie spoločnosti na poskytovanie spotrebiteľských úverov podľa § 20 ods. 1 písm. a) zákona.