Nesplácaný úver: Tieto trendy formujú trh v roku 2018

Bude rok 2018 rokom v ktorom budú konečne uznané nesplatené pôžičky ako zákonné investičné príležitosti? Európska Komisia, ECB a EBA zavádzajú niekoľko opatrení, aby bolo obchodovanie s nesplácanými úvermi štruktúrovanejšie, prístupnejšie a tým aj atraktívnejšie.

Približne v roku 2007, kedy sa v médiách začal objavovať termín „toxické úvery“, sa niekoľko odborníkov z oblasti finančných služieb roztriaslo. Značka „bankár“ bola značne poškodená v mysliach verejnosti, ktorá si myslela, že platí za chyby odvetvia. V roku 2010 začal aj Oxfordský anglický slovník uvádzať príklady finančných nástrojov pod položkou „toxické“.

Posledných takmer desať rokov a titulky, ak nejde o sentimenty, už nie sú také žiarivé. Natoľko závažné, že len pár ľudí vie, že odvtedy sa každý deň začalo investovať do nesplácaných úverov (NPL) : globálny trh existuje už desaťročia, ale túžba regulačných orgánov opätovne rozdeliť súvahu, to znovu obnovila. Štúdia spoločnosti Delitelov zistila, že sa vlani očakávalo, že sa predá približne 130 miliárd balíčkov nesplácaných úverov v celej EÚ – približne o tretinu viac ako v roku 2014. Celkový hrubý objem nesplácaných bankových úverov v Európskej únii (EÚ) dosiahol ku koncu marca 2017 približne 1,3 miliardy EUR, z čoho 921 ml. EUR bolo z bilancií bánk v Eurozóne, čo predstavuje približne 5 % objemu úveru.

 

Situácia, z ktorej všetci získajú, pre každého na trhu s nesplácanými úvermi?

Napriek výraznému hospodárskemu rastu od veľkej finančnej krízy neklesá pomer potenciálnych nesplatených úverov tak rýchlo, ako by si to želala Európska komisia. V júli 2017 poverila Rada EÚ Komisiu a niekoľko ďalších orgánov, aby vypracovali akčný plán na riešenie tejto otázky a zabezpečenie väčšej finančnej stability v celej EÚ. Patria sem Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA), Európska centrálna banka (ECB) a Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA), ako aj Európsky výbor pre systémové riziká (ESRB). Súčasťou tohto plánu by bolo zjednodušenie procesu, ktorým banky môžu preniesť nesplácané úvery na nebankové subjekty, podporovať sekundárne trhy s nesplácanými úvermi a prípadne vytvoriť transakčnú platformu nesplácaných úverov.

Platforma by používala štandardizované šablóny a postupy, ktoré by povzbudzovali verejnosť vnímať nesplácané úvery ako legitímnu investičnú možnosť. Zároveň by to umožnilo bankám znížiť riziko, reštrukturalizovať svoje portfóliá a presunúť zdroje nesplácaných úverov do svojich hlavných činností. A čo je najdôležitejšie, uvoľnil by sa tak kapitál na vykonávanie tých funkcií, ktoré robia banky najlepšie, ako je napr. financovanie hospodárskeho rastu. Nakoniec by to tiež umožnilo regulačným orgánom brať ohľad na trh a na to, ako sa podniká.

Potom výhodná situácia pre všetkých. A práve začiatok, podľa Rady EÚ, ktorá plánuje ďalšie opatrenia do roku 2018. V prípade expertov na nesplácané úvery, ako je napríklad skupina EOS, to bude vzrušujúci rok, najmä preto, že zvýšenie regulácie spôsobí, že bude atraktívnejšie investovať do tejto triedy aktív. Zvýšená štruktúra a štandardizácia na trhu s nesplácanými úvermi, snáď s pomocou spustenia národných správcovských spoločností (AMC), povzbudí dôveru v tieto trhy a priláka kvalitnejšie investície.

Časť trhu s nesplácanými úvermi, ktorá je zabezpečená napríklad nehnuteľnosťami, lietadlami, loďami, cennými papiermi atď., je podľa poradcov v tejto oblasti, ako napríklad spoločnosť Delitelov, čoraz atraktívnejšou možnosťou.

Spoločnosť ECB vo svojich pokusoch povzbudiť banky, aby odpredali svoje súvahy nesplácaných úverov, navrhuje likvidáciu týchto dlhových pohľadávok Tento návrh je v prípade bánk nepopulárny, pretože by im ponechal len málo alebo vôbec nič, zatiaľ čo predaj nesplácaných aktív poskytuje aspoň nejakú nádej príjmu. Napríklad KBC Bank of Belgium predala počas svojej reštrukturalizácie 40 % svojich dlhových pohľadávok, čo jej umožnilo splatiť vládnu podporu, ktorú dostala, päť rokov pred plánovaným termínom. Spoločnosť EOS Aremas, skúsený hráč v belgickom sektore finančných služieb, získala portfóliá nesplácaných úverov.

Tento účinný model investovania do nesplácaných úverov by sa mohol užitočne zopakovať v Taliansku a balkánskych štátoch, kde nedávny kolaps trhu s nehnuteľnosťami môže výrazne zvýšiť počet ponúkaných portfólií zaručených nesplácaných úverov. Banky v regióne sú pod tlakom regulačných orgánov, aby znížili riziko, a tým zlepšili svoje ratingy.

Investovanie do nesplácaných úverov nie je jednoduché

Aj keď budú mať manažéri aktív veľa príležitostí, musia mať na pamäti jednu vec: Investícia do portfólií nesplácaných úverov nie je pre slabých alebo neskúsených. Riadenie zaručených a zmiešaných portfólií je zložitý biznis a správcovské spoločnosti čelia mnohým výzvam. Tvrdý problém s údajmi je jeden, ktorý možno čiastočne vyriešiť prostredníctvom platformy nesplácaných úverov, ktorú navrhla EÚ. Zákony o bankovom tajomstve a GDPR (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) môžu správcovským spoločnostiam sťažiť získavanie všetkých informácií, ktoré potrebujú. Ďalej existuje dodatočná výzva na ocenenie kolaterálu, ktorá sa musí nepretržite monitorovať. Úrad EBA ich uznal za kľúčové otázky, ktoré by mohli brániť ďalšiemu rozvoju tohto odvetvia, a zdôrazňuje dôležitosť a integritu základných dátových systémov.

Skupina EOS vyvinula značnú mieru odbornosti; najmä v oblasti úverov zabezpečených nehnuteľnosťou. Zamestnaním správcov prípadov, právneho poradcu a externých špecialistov sa spoločnosť EOS stala vedúcim hráčom v tomto sektore. Ale pre spoločnosť EOS musí s odbornosťou prísť aj srdce: „Spôsob, akým zaobchádzame s našimi zákazníkmi, je pre nás veľmi dôležitý,“ hovorí Veerle Timmermanns, riaditeľka komerčných úverov KBCS. Každý, kto s nami spolupracuje, musí s nimi zaobchádzať s rešpektom a empatiou, ako my sami.“ Riziko dobrého mena banky pri odpredávaní týchto úverov je obrovské a nesmie sa podceňovať. V očiach sveta zodpovednosť nekončí, keď nadobudne portfólio iná organizácia. Verejnosť a tlač neposkytnú žiaden štvrťrok, ak majú pocit, že banky umožňujú svojim bývalým klientom, aby sa s nimi zaobchádzalo zle alebo nečestne. Preto úspešný odpredaj spoločnosti EOS Aremas, organizácii, ktorá má podobné hodnoty ako spoločnosť KBC.